Kierunki badań w Instytucie Pedagogiki

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pedagogiki:

 • zrównoważony rozwój środowisk lokalnych w perspektywie kapitału społecznego,
 • aplikacje kulturowych teorii rozwoju i aktywności L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera dla praktyk edukacyjnych i poprawy jakości pracy szkoły,
 • przygotowanie i funkcjonowanie człowieka w procesie pracy, społeczne problemy zakładów pracy, relacje praca-życie pozazawodowe, aktywność osób w trzecim wieku,
 • audiacja oraz problemy dyscyplinaryzacji wiedzy w tym zakresie w procesach kształtowania się tożsamości polskiej pedagogiki muzyki,
 • wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców oraz profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży w okresie dorastania,
 • tożsamość pedagogiki; polityka oświatowa i polityczność edukacji; młodzież jako obiekt badań naukowych; dyskursy edukacyjne, narracje edukacyjne,
 • XX-wieczna filozofia edukacji w nurtach analitycznym i kontynentalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku i tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej; wykluczenie i pomoc społeczna w perspektywie pedagogicznej i filozoficznej,
 • zaburzenia funkcjonowania człowieka, w tym zaburzenia mowy, słuchu, komunikacji językowej, ich rozwojowych, edukacyjnych i psychospołecznych uwarunkowań, skutków  i terapii,
 • etiologiczne, symptomatologiczne, prognostyczne i profilaktyczne aspekty patologii społecznych w percepcji i ewaluacji młodzieży oraz zagrożenia i zachowania nieakceptowane społeczne wśród młodego pokolenia,
 • aksjologiczne i metodologiczne problemy współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji akademickiej w czasach intensywnych przemian społeczno-kulturowych,
 • podmioty wychowania - kontekst zmian społecznych i kulturowych,
 • edukacja elementarna - stan, potrzeby, tendencje, możliwości rozwoju w zmieniającej się rzeczywistości,
 • lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych,
 • kształcenie nauczycieli w perspektywie historycznej i współczesnej; rozwój środowiska akademickiego pedagogów w oglądzie fenomenologicznym,
 • postawy patriotyczne i obywatelskie a bezpieczeństwo narodowe w zjednoczonej Europie.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz